Danh mục : PHONG TRÀO

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng, thu hút sự tham gia của thanh niên

Trong giai đoạn hiện nay, phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn cần phải được lan tỏa sâu rộng, vừa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Trong giai đoạn hiện nay, phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn cần phải được lan tỏa sâu rộng, vừa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Toàn cảnh buổi hội thảo chiều 18.5 /// Ảnh Thu Hằng

Toàn cảnh buổi hội thảo chiều 18.5

Ảnh Thu Hằng
 
Đây là những ý kiến của các đại biểu tại hội thảo chuyên đề "Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư và Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều nay, 18.5.

Phong trào hành động cách mạng là trường học của tuổi trẻ

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, 50 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, khẳng định mình để trưởng thành, góp phần vào quá trình đào tạo những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Mỗi chặng đường trong hành trình 50 năm qua, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ mỗi thời kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều phát động, tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng lôi cuốn, hiệu triệu đông đảo thanh niên tham gia, như các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Sáng tạo trẻ”...
Anh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, 50 năm qua, phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã trở thành đặc trưng của tuổi trẻ, là phương thức hữu hiệu để Đoàn thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
“Thông qua các phong trào hành động cách mạng đã góp phần giáo dục, hình thành một lớp thanh niên có niềm tin, lý tưởng cách mạng, trở thành chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Nguyễn Anh Tuấn nói.
Cụ thể hóa phong trào đến từng nhóm đối tượng
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế..., anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, bối cảnh đó đặt ra yêu cầu mới đối với phong trào hành động cách mạng của thanh niên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.
Anh Tuấn chia sẻ: “Để phong trào đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời, cần nắm bắt đúng đặc điểm thanh niên như lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ” và xu hướng vận động, biến đổi mau chóng của tình hình thanh niên để phát huy thanh niên đúng lúc, đúng chỗ - chỉ khi đó hiệu quả phong trào của Đoàn mới được khẳng định”.
Bên cạnh tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, các phong trào phù hợp với tình hình cụ thể, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, phải cụ thể hóa phong trào trong từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của từng nhóm đối tượng thanh niên.

 

Lan tỏa phong trào hành động cách mạng, thu hút sự tham gia của thanh niên - ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội thảo ẢNH T.HẰNG

Tags

Ý kiến của bạn